දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ නීතිමය රාමුවෙහි (FCTC) 12 වන වගන්තිය

From Tobacco Unmasked Sinhala
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil
FCTC.jpg

දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ නීතිමය රාමුවෙහි (FCTC) 12 වන වගන්තිය මගින් පවතින සියළු සන්නිවේදන මෙවලම් හරහා දුම්කොළ පාලන ගැටළු පිළිබඳ අධ්‍යාපනය, සන්නිවේදනය, පුහුණුව සහ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා අදාල නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.[1]

මාර්ගෝපදේශ මූලධර්ම[1]

මෙම ගිවිසුමට අනුව, සෑම පාර්ශවයක්ම සුදුසු පරිදි සන්නිවේදන මෙවලම් භාවිතා කරමින් දුම්කොළ පාලන ආශ්‍රිත ගැටළු පිළිබඳ පුද්ගල දැනුවත්භාවය ප්‍රවර්ධනය හා ශක්තිමත් කිරීම කළ යුතුය.

  • දුම්කොළ භාවිතයෙන් සහ දුම්කොළ ආශ්‍රිත දුමාරයට නිරාවරණය වීමෙන් ඊට ඇබ්බැහි වීම ඇතුළුව පවතින සෞඛ්‍ය අවදානම් පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්;
  • දුම්කොළ භාවිතයෙන් සහ දුම්කොළ ආශ්‍රිත දුමාරයට නිරාවරණය වීමෙන් ඇති වන සෞඛ්‍ය අවදානම් පිළිබඳව සහ 14.2 වන වගන්තියේ දක්වා ඇති පරිදි දුම්කොළ භාවිතය අත් හැරීමෙන් සහ දුම්කොළ වලින් තොර ජීවන රටාවකින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම්;
  • රටෙහි පවතින නීතියට අනුකූලව දුම්කොළ කර්මාන්තය පිළිබඳ පුළුල් පරාසයක තොරතුරු සඳහා මහජන ප්‍රවේශය;
  • සෞඛ්‍ය සේවකයන්, ප්‍රජා සේවකයන්, සමාජ සේවකයන්, මාධ්‍ය වෘත්තිකයන්, අධ්‍යාපනඥයන්, තීරණ ගන්නන්, පරිපාලකයින් සහ වෙනත් අදාළ පුද්ගලයන් සඳහා දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ ඵලදායී හා උචිත අයුරින් පුහුණු හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්;
  • දුම්කොළ පාලනය සඳහා සහයෝගිතා වැඩසටහන් සහ උපාය මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමේ දී සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී දුම්කොළ කර්මාන්තයට අනුබද්ධ නොවන පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ රාජ්‍ය ආයතන වල දැනුවත්භාවය සහ සහභාගීත්වය; සහ
  • දුම්කොළ නිෂ්පාදනය හා භාවිතය හේතුවෙන් ඇති වන අහිතකර සෞඛ්‍ය, ආර්ථික හා පාරිසරික ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ එම තොරතුරු වලට මහජන ප්‍රවේශය ලබා දීම.

වාසි

දුම්කොළ භාවිතය වැළැක්වීමට සහ අඩු කිරීමට දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ ජනමාධ්‍ය ව්‍යාපාර ඵලදායී වන නමුත් අඩු හා මධ්‍ය ආදායම් ලබන රටවල ජනමාධ්‍ය ව්‍යාපාර සඳහා පිරිවැය ඵලදායීතාවය පිළිබඳ සීමිත අධ්‍යයන සංඛ්‍යාවක් පවතී.[1]

ක්‍රියාත්මක කිරීම

දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ ජනමාධ්‍ය ව්‍යාපාරවල පිරිවැය ඵලදායීතාවය නිගමනය සඳහා මෑත කාලීනව චීනය, ඉන්දියාව සහ වියට්නාමය යන රටවල මෙවැනි ව්‍යාපාර තුනක් දියත් කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපාර මගින් එම සෑම රටකම මහජනයාගේ දුම්කොළ ආශ්‍රිත දැනුම, ආකල්ප සහ හැසිරීම් වල ඇති වන ආරෝපිත වෙනස්කම් තීරණය කිරීම සඳහා සම්මත සංඛ්‍යාන ක්‍රමවේදය භාවිතා කරමින් ජාතික වශයෙන් නියෝජනය වන පරිදි පශ්චාත් ව්‍යාපාර ගෘහාශ්‍රීත සමීක්ෂණ හරහා මෙම ව්‍යාපාර වල බලපෑම තක්සේරු කරන ලදී. පසුව, මෙම වෙනස්කම් හා සම්බන්ධ පිරිවැය හඳුනා ගැනීමට සහ පිරිවැය ඵලදායීතා අනුපාත ගණනය කිරීමට සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල සහ ව්‍යාපාර පිරිවැය දත්ත විශ්ලේෂණය කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපාර පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීම සහ දුම්කොළ භාවිතා කරන්නන් අතර එය භාවිතයෙන් ඉවත්වීමේ උත්සාහයන් වැඩි වීමත් අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇති බව රටවල් තුනෙහි ම සිදු කල මූලික විශ්ලේෂණයන්ගෙන් පෙන්වා දෙයි.[2]

TobaccoUnmasked සම්පත්

මූලාශ්‍ර

  1. 1.0 1.1 1.2 World Health Organization. Framework Convention on Tobacco Control, 2005, accessed March 2017
  2. WHO report on the global tobacco epidemic, 2015.World Health Organization, 2015, accessed March, 2017