දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ නීතිමය රාමුවෙහි (FCTC) 7 වන වගන්තිය

From Tobacco Unmasked Sinhala
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil
FCTC.jpg

දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ නීතිමය රාමුවේ (FCTC) 7 වන වගන්තිය මගින් දුම්කොළ සඳහා ඇති ඉල්ලුම අඩු කිරීම සඳහා මිල සම්බන්ධ නොවන පියවරයන් නිර්දේශ කරයි.[1]

මාර්ගෝපදේශ මූලධර්ම[1]

ගිවිසුමේ සියලුම පාර්ශවයන් පහත සඳහන් 8 සිට 13 දක්වා වන වගන්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර අනුගමනය කිරීමට නීත්‍යානුකූලව බැඳී සිටී;

  • 8 වන වගන්තිය - දුම්කොළ දුමාරයට නිරාවරණය වීමෙන් ආරක්ෂා වීම
  • 9 වන වගන්තිය - දුම්කොළ නිෂ්පාදනවල අන්තර්ගතය නියාමනය කිරීම
  • 10 වන වගන්තිය - දුම්කොළ නිෂ්පාදන අනාවරණයන් නියාමනය කිරීම
  • 11 වන වගන්තිය - දුම්කොළ නිෂ්පාදන ඇසුරුම් කිරීම හා ලේබල් කිරීම
  • 12 වන වගන්තිය - අධ්‍යාපනය, සන්නිවේදනය, පුහුණුව සහ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම
  • 13 වන වගන්තිය - දුම්කොළ වෙළඳ දැන්වීම්, ප්‍රවර්ධනය සහ අනුග්‍රාහකත්වය

වාසි

ඉහත සඳහන් ක්‍රියාමාර්ග දුම්කොළ පරිභෝජනය අඩු කිරීම සඳහා මිල සම්බන්ධ නොවන ඉතා ඵලදායී ක්‍රියාමාර්ග ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. [1]

ක්‍රියාත්මක කිරීම

පාර්ශවකරුවන්ගේ සමුළුවේ [Conference of the Parties (COP)] දී වගන්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සුදුසු මාර්ගෝපදේශ ගනු ලැබේ. [1] පාර්ශවකරුවන්ගේ සමුළුව යනු එහි අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහතික කරන ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ නීතිමය රාමුවෙහි පාලක මණ්ඩලයයි. සම්මුතියට අත්සන් කළ සියලුම රටවල් වලින් එය සමන්විත වේ. COP විසින් විධිමත් සමාලෝචනයක් යටතේ සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා එය ඵලදායී ලෙස ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තීරණ ගැනීම සිදු කරයි. ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පාර්ශවයන් එකිනෙකා සමඟ ඍජුව හෝ දක්ෂ ජාත්‍යන්තර ආයතන හරහා සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ යුතුය.

Tobacco Unmasked සම්පත්

මූලාශ්‍ර

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 World Health Organization. Framework Convention on Tobacco Control, 2005, accessed March 2017