දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ නීතිමය රාමුවෙහි (FCTC) 9 වන වගන්තිය

From Tobacco Unmasked Sinhala
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil
NATA FCTCNew.jpg

දුම්කොළ පාලනය පිළිබඳ නීතිමය රාමුවෙහි (FCTC) 9 වන වගන්තිය මගින් දුම්කොළ නිෂ්පාදන වල අන්තර්ගතය හා ඒවායින් විමෝචනය කරන ද්‍රව්‍ය නියාමනය කිරීම සහ ඒවා පරීක්ෂා කර මනින ක්‍රම සඳහා පියවර ගැනීමට නිර්දේශ කරයි.[1]

මාර්ගෝපදේශ මූලධර්ම

පාර්ශවකරුවන්ගේ සමුළුව (COP), දක්ෂ ජාත්‍යන්තර ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කර දුම්කොළ නිෂ්පාදනවල අන්තර්ගතය හා ඒවායින් විමෝචනය කරන ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂා කිරීම සහ මැනීම සඳහා සහ අන්තර්ගතය හා ඒවායින් විමෝචනය කරන ද්‍රව්‍ය නියාමනය කිරීමට මාර්ගෝපදේශ යෝජනා කරයි. ගිවිසුමේ සෑම පාර්ශවයක්ම පවත්නා නීතිවලට අනුව එවැනි පරීක්ෂණ සහ මිනුම් සිදු කළ යුතුය.[1]

වාසි

ඵලදායී දුම්කොළ නිෂ්පාදන නියාමන ඇති කිරීමට මෙය සහාය වේ. දුම්කොළ නිෂ්පාදන නියාමනය මගින් දුම්කොළ නිෂ්පාදනවලට ඇති ආකර්ශනීය බව අඩු කිරීම, ඇබ්බැහි කාරක බව අඩු කිරීම හෝ සමස්ත විෂ සහිත බව අඩු කිරීම මගින් දුම්කොළ නිසා ඇති වන රෝග සහ නොමේරූ මරණය අවම කිරීමට දායක විය හැකිය.[1]

ක්‍රියාත්මක කිරීම

ඉහත සඳහන් ක්‍රියාමාර්ග අනුමත කිරීම, සම්මත කර ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දුම්කොළ පාලනය සඳහා වගකිව යුතු අධිකාරියට ලබා දීමේ වගකීම පැවරී ඇති පාර්ශවයන් විසින් සලකා බැලිය යුතුය.[2]

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කිරීම

2006 අංක 27 දරන දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී (NATA) පනතේ 40 වන වගන්තියට අනුව, දුම්කොළ නිෂ්පාදන නිෂ්පාදකයින් සහ ආනයනකරුවන් විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන හෝ ආනයනය කරන ලද එක් එක් වෙළඳ නාමයේ සංඝටක හඳුනා ගැනීමට රජයේ විශ්ලේෂක සමඟ සාකච්ඡා කර එකඟ වූ කාල පරාසයන් සහ අවශ්‍යතා අනුව පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතුය.

Tobacco Unmasked සම්පත්

මූලාශ්‍ර

  1. 1.0 1.1 1.2 World Health Organization. Framework Convention on Tobacco Control, 2005, accessed March 2017
  2. WHO report on the global tobacco epidemic, 2015.World Health Organization, 2015, accessed March, 2017