දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී (NATA) පනත

From Tobacco Unmasked Sinhala
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (NATA), 2006 අංක 27 දරණ දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී පනත විසින් පිහිටුවන ලද පුරෝගාමී රාජ්‍ය ආයතනයකි. මද්‍යසාර සහ දුම්කොළ වැළැක්වීම සඳහා නීතිමය කරුණු පැනවීම මෙය පිහිටුවීමේ අරමුණයි. [1]

NATA.jpg

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දුම්කොළ පාලන පිළිබඳ නිීතිමය රාමුව ප්‍රථම ගෝලීය සෞඛ්‍ය ගිවිසුම වන අතර එය 2003 වසරේදී දුම්කොළ වසංගතය ගෝලීයකරණය වීමට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් රටවල් අතර ඇති කර ගන්නා ලදී. දුම්කොළ සහ මද්‍යසාර පිළිබඳ ගැටළුවට ශ්‍රී ලංකාව නිරන්තරයෙන් අවධානය යොමු කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ දුම්කොළ පාලන පිළිබඳ නිීතිමය රාමුවට අත්සන් කළ පළමු රටවල්වලින් එකකි. [1] සාක්ෂි මත පදනම් වූ දුම්කොළ පාලන පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉහත ගිවිසුමට යටත් වූ රටවලට නීතිමය බැඳීමක් පවතී.[1]

දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පිහිටුවීමේ අරමුණු[1]

 • මහජන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කිරීමට අදාලවන ප්‍රතිපත්ති හඳුනා ගැනීම.
 • දුම්කොළ හා මද්‍යසාර නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය, අලෙවිකරණය සහ පරිභෝජනය ඇගයීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම හරහා දුම්කොළ හා මද්‍යසාර භාවිතය නිසා සිදුවන හානිය අහෝසි කිරීම.
 • දුම්කොළ හා මද්‍යසාර නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රවේශය සීමා කර ගැනීම මගින් දුම් පානයට හෝ මත්පැන් පානයට පුද්ගලයන්, විශේෂයෙන්ම ළමුන් අධෛර්යමත් කිරීමට විධිවිධාන සැලසීම.

දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී පනත පිළිබඳ වැදගත් කරුණු [1]

 • දුම්කොළ නිෂ්පාදන හෝ මද්‍යසාර නිෂ්පාදන කිසිවක් වයස අවුරුදු විසි එකට අඩු තැනැත්තන් සඳහා විකිණීම තහනම් ය.
 • දුම්කොළ නිෂ්පාදන හෝ මද්‍යසාර නිෂ්පාදන බෙදාහැරීම සඳහා විකුණුම් යන්ත්‍ර ස්ථාපනය කිරීම තහනම් ය.
 • රෙගුලාසි මගින් නියම කරනු ලබන දුම්කොළ නිෂ්පාදන, නිෂ්පාදනය හෝ විකිණීම තහනම් ය.
 • සෞඛ්‍ය අනතුරු ඇඟවීම්වලින් තොර සහ එක් එක් දුම්කොළ නිෂ්පාදන තුළ තාර, නිකොටින් අන්තර්ගතය සඳහන් නොවන දුම්කොළ නිෂ්පාදන විකිණීම තහනම් ය.
 • දුම්කොළ හෝ මද්‍යසාර වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රචාරණය තහනම් ය.
 • අනුග්‍රාහකත්වයන් ලබා දීම තහනම් ය.
 • දුම්කොළ නිෂ්පාදන හෝ මද්‍යසාර නිෂ්පාදන නොමිලයේ බෙදාහැරීම තහනම් ය.
 • දුම්කොළ නිෂ්පාදන සහ මද්‍යසාර නිෂ්පාදන වල වෙළඳ ලකුණු වලට අදාළ වැරදි
 • මහජනතාවට ප්‍රවේශ විය හැකි ප්‍රදේශයක දුම්පානය කිරීම වැරදි ය.
 • දුම්කොළ නිෂ්පාදන වල අඩංගු සංඝටක සඳහා පරීක්ෂණ පැවැත්වීම.
 • මෝටර් රථ පනතට අදාළ විධිවිධාන

මූලාශ්‍ර

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (NATA). Website, 2010, accessed June, 2017